Kommun

En kommun har en mängd olika verksamhetsområden som hanteras dagligen vilket ställer stora krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Räknar man även med kommunbolagen så blir komplexiteten ännu större. Vi har i vårt utvecklingsarbete med add safety från början tagit hjälp av en kommun för att därigenom säkerställa att vi bygger ett system som klarar av att möta de utmaningar en kommun ställs inför.

Äldreboende och hemtjänst
Rutiner
Inom vård och omsorg inträffar situationer när det är viktigt att snabbt ställa om till nya rutiner. Vi lever just nu i en värld där Cov -19 viruset har stor påverkan på vården och ställer enorma krav på omställning till ständigt nya rutiner och arbetssätt. Här kan add safety vara till hjälp med att förse användarna med information och rutiner utan omvägar och dröjsmål. Nya anpassade checklistor skapas enkelt i verktyget och publiceras samtidigt till samtliga användare inom organisationen.

Entreprenadarbeten

Dynamiska checklistor och riskanalyser
Genom vårt digitala system add safety erbjuder vi möjligheten att bygga dynamiska checklistor som anpassas efter dels arbetsplats och dels efter typ av arbete som skall utföras. På så vis blir inte frågorna statiska som de blir i en blocklösning eller mall sparad i datorn. Utföraren får relevanta checklistor vilket möjliggör en säkrare arbetsplats.

Underentreprenörer
Vid upphandling av externa entreprenörer ges möjlighet att använda er organisations checklistor. Kanske låter ni dynamiken i systemet visa specifika frågor till just underentreprenörerna. Genom kravställan säkerställer ni att utarbetade säkerhetsrutiner når fram till utföraren på arbetsplatsen.
Övriga fördelar för er kommun
Nya medarbetare
Nya medarbetare kan snabbt sätta sig in i organisationens olika rutiner genom sitt eget konto.

Avvikelser
Avvikelser från rutiner och checklistor som rapporteras genom verktyget kan därefter analyseras i modulen för statistik och kontroll. Resultatet kan dels användas för att identifiera och förbättra pågående missförhållanden men också till att dra slutsatser som ligger till grund för det framtida förbättringsarbetet.

Analys för framtida förbättringsarbete
Den kanske största vinningen med add safety är möjligheten för er organisation att analysera den data som samlas in från appanvändarna. Genom vårt molnbaserade adminverktyg ger vi möjlighet att analysera brister och avvikelser som annars inte skulle upptäckas. Genom de insikter ni får av analysarbetet skapar ni ännu träffsäkrare checklistor och åtgärdar eventuella brister som framkommer.

Incidentrapportering
Nyckeln till effektiv incidentrapportering ligger i tillgängligheten. Genom att integrera rapporteringen i en app minskar vi glappet från incident till möjlighet att rapportera. Användaren av appen ges möjlighet att omedelbart efter att incidenten inträffat rapportera genom systemet. Därefter kan administratören också analysera rapporterade incidenter och dra slutsatser för framtida förändringar.

Förbättringsförslag
Genom möjligheten att lämna förbättringsförslag skapar ni en inkluderande miljö som ger samtliga appanvändare möjlighet att bidra med förslag till förbättringsarbetet.
Back to Top