Industri

Arbetsmiljö på industrier är komplex. Det finns många olika typer av industrier som bland annat inom energibranschen, gjuteribranschen, grafisk industri, gruvindustri, kemisk industri, livsmedelsindustri, massa- och pappersindustri, stålindustri, svetsmekaniskt arbete, träindustri och verkstadsindustri.
Arbetsmiljön inom industrin kan många gånger vara tung och många arbetsolyckor och tillbud inom industrin beror på materialhantering och ofrivillig kontakt med maskiner eller maskindelar. De bakomliggande orsakerna till arbetsolyckor och tillbud kan vara många.Vår önskan är att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna på arbetsplatsen, samt genom statistikunderlaget finna vägar för hur arbetsmiljön kan förbättras och hur saker och ting kan göras annorlunda i framtiden.

Dynamiska checklistor och riskanalyser
Genom vårt digitala system add safety erbjuder vi möjligheten att bygga dynamiska checklistor som anpassas efter dels arbetsplats och dels efter typ av arbete som skall utföras. På så vis blir inte frågorna statiska som de blir i en blocklösning eller mall sparad i datorn. Utföraren får relevanta checklistor vilket möjliggör en säkrare arbetsplats.

Analys för framtida förbättringsarbete
Den kanske största vinningen med add safety är möjligheten för er organisation att analysera den data som samlas in från appanvändarna. Genom vårt molnbaserade adminverktyg ger vi möjlighet att analysera brister och avvikelser som annars inte skulle upptäckas. Genom de insikter ni får av analysarbetet skapar ni ännu träffsäkrare checklistor och åtgärdar eventuella brister som framkommer.

Incidentrapportering
Nyckeln till effektiv incidentrapportering ligger i tillgängligheten. Genom att integrera rapporteringen i en app minskar vi glappet från incident till möjlighet att rapportera. Användaren av appen ges möjlighet att omedelbart efter att incidenten inträffat rapportera genom systemet. Därefter kan administratören också analysera rapporterade incidenter och dra slutsatser för framtida förändringar.

Förbättringsförslag
Genom möjligheten att lämna förbättringsförslag skapar ni en inkluderande miljö som ger samtliga appanvändare möjlighet att bidra med förslag till förbättringsarbetet.

Underentreprenörer
Stora organisationer har ofta behov av externa underentreprenörer. Genom add safety ges även underentreprenörer möjlighet att använda er organisations checklistor. Kanske låter ni dynamiken i systemet visa specifika frågor till just underentreprenörerna.

Översättning för utländska entreprenörer
Använder er organisation utländska underentreprenörer? Vi erbjuder möjligheten till översättning av checklistor och applicerar dem i ert system.
Back to Top