Byggarbete

Under 2019 rapporterades totalt 10 st. dödsolyckor på svenska byggarbetsplatser. Primärt är vårt mål att avsevärt minska den siffran men även olyckor utan dödlig utgång samt arbetsrelaterad ohälsa. Överlag är önskan att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna på arbetsplatsen, samt genom statistikunderlaget finna vägar för hur arbetsmiljön kan förbättras och hur saker och ting kan göras annorlunda i framtiden.

Byggnads- och anläggningsarbeten är levande arbetsplatser där förutsättningar hela tiden förändras. Enligt Arbetsmiljöverket är olyckor och arbetssjukdomar dubbelt så vanliga bland byggnads­arbetare som hos andra arbetstagare. Orsakerna är bland annat fall från höjd, olika slags belastnings­skador och olyckor vid användning av olika slags maskiner.

Vid varje byggarbetsplats ska varje arbetsgivare tillsammans med sina arbetstagare bedöma de risker som deras arbeten kan orsaka enligt sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att man gör en ny riskbedömning inför varje ny arbetsuppgift eller inför varje ny miljö där ett arbete ska utföras. Arbetsgivaren ska även informera bygg­arbets­platsens Bas-U om de risker som det egna arbetet kan innebära samt se till att informera sig själv och sina arbets­tagare om bygg­arbets­platsens gemensamma risker och regler som finns beskrivna i arbetsmiljö­planen.
Dynamiska checklistor och riskanalyser
Genom vårt digitala system add safety erbjuder vi möjligheten att bygga dynamiska checklistor som anpassas efter dels arbetsplats och dels efter typ av arbete som skall utföras. På så vis blir inte frågorna statiska som de blir i en blocklösning eller mall sparad i datorn. Utföraren får relevanta checklistor vilket möjliggör en säkrare arbetsplats.

Analys för framtida förbättringsarbete
Den kanske största vinningen med add safety är möjligheten för er organisation att analysera den data som samlas in från appanvändarna. Genom vårt molnbaserade adminverktyg ger vi möjlighet att analysera brister och avvikelser som annars inte skulle upptäckas. Genom de insikter ni får av analysarbetet skapar ni ännu träffsäkrare checklistor och åtgärdar eventuella brister som framkommer.

Incidentrapportering
Nyckeln till effektiv incidentrapportering ligger i tillgängligheten. Genom att integrera rapporteringen i en app minskar vi glappet från incident till möjlighet att rapportera. Användaren av appen ges möjlighet att omedelbart efter att incidenten inträffat rapportera genom systemet. Därefter kan administratören också analysera rapporterade incidenter och dra slutsatser för framtida förändringar.

Förbättringsförslag
Genom möjligheten att lämna förbättringsförslag skapar ni en inkluderande miljö som ger samtliga appanvändare möjlighet att bidra med förslag till förbättringsarbetet.

Underentreprenörer
Stora organisationer har ofta behov av externa underentreprenörer. Genom add safety ges även underentreprenörer möjlighet att använda er organisations checklistor. Kanske låter ni dynamiken i systemet visa specifika frågor till just underentreprenörerna.

Översättning för utländska entreprenörer
Använder er organisation utländska underentreprenörer? Vi erbjuder möjligheten till översättning av checklistor och applicerar dem i ert system.
Back to Top